ARCHIEF PUBLICATIES CULTUURNETWERK NEDERLAND


Enkele recente publicaties zijn nog te bestellen bij het LKCA

Blog Piet Hagenaars (2012)
Kunst en cultuur; hoe eraan deel te nemen
Blog Piet Hagenaars
Een bundeling van de gepubliceerde blogs van Piet Hagenaars, geplaatst tussen maart 2010 en oktober 2012.
Meer info   Download

Cultuurplein Magazine (2011)
Cultuurplein Magazine
Cultuurplein Magazine verscheen met zeven nummers van 2011-2012 als opvolger van Bulletin Cultuur & School. De afleveringen zijn online ontsloten op Cultuurplein.nl


Cultuur in de provinciale coalitieakkoorden (2011)
Cultuur in de provinciale coalitieakkoorden
De bestuurlijke en financiële toekomst van de provincie is onzeker. Duidelijk is dat de provincies zich moeten gaan focussen op een aantal kerntaken. Wat is hiervan de impact op het domein van cultuur(participatie)?
Meer info   Download

Creatieve mbo-opleidingen tussen talentontwikkeling en arbeidsmarkt (2011)
tijdschrift Cultuur+Educatie 29
Creatieve mbo-opleidingen tussen talentontwikkeling en arbeidsmarkt
Cultuur+Educatie 29 geeft zowel een beeld van de discussie over creatieve opleidingen in het mbo als van het onderzoek naar deze opleidingen, anderhalf decennium na de invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).
Meer info     ( € 12,95)  Download

Zicht op... filmeducatie (2010)
Achtergronden, literatuur, websites en projecten
Zicht op... filmeducatie
Geannoteerd overzicht van literatuur, websites en projecten over filmeducatie. Met een artikel van Brit Thomassen over de rol van filmeducatie binnen het onderwijs in Nederland en de manier waarop filmeducatie mediawijsheid kan bevorderen.
Meer info   Download

Zicht op... provinciale instellingen cultuureducatie (2010)
Achtergronden, literatuur en webistes
Zicht op... provinciale instellingen cultuureducatie
Geannoteerd overzicht van literatuur en websites over provinciale instellingen voor cultuureducatie en -participatie. Met een artikel van Piet Hagenaars en Vera Meewis van Cultuurnetwerk Nederland over de rollen en werkvelden van deze instellingen.
Meer info   Download

Regiobijeenkomsten Toekomstverkenning kunstbeoefening (2010)
Resultaten regiobijeenkomsten SCP-rapport periode juli tot en met september 2010
Regiobijeenkomsten Toekomstverkenning kunstbeoefening
In opdracht van het ministerie van OCW, Interprovinciaal Overleg (IPO) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), organiseerde Cultuurnetwerk Nederland in 2010 zes rondetafelbijeenkomsten over de SCP-studie Toekomstverkenning kunstbeoefening.
Meer info   Download

Alle registers open: nieuwe ontwikkelingen in onderzoek naar muziekeducatie (2010)
tijdschrift Cultuur+Educatie 28 (uitverkocht)
Alle registers open: nieuwe ontwikkelingen in onderzoek naar muziekeducatie
Wat gebeurt er precies tijdens het leren en doceren van muziek? Dat proberen onderzoekers naar muziekeducatie te ontrafelen. Deze uitgave van Cultuur+Educatie biedt een brede keuze uit recente inzichten.
Meer info   Download

Zicht op... volkscultuur (2010)
Achtergronden, literatuur, projecten en websites
Zicht op... volkscultuur
Geannoteerd overzicht van literatuur, projecten en websites over volkscultuur. Antropoloog Mariël Otten verkent in het artikel het begrip volkscultuur, beschrijft welke instellingen zich ermee bezighouden en bespreekt enkele aansprekende projecten.
Meer info   Download

Max van der Kamp Scriptieprijs 2009. Vier nominaties en een winnaar (2010)
tijdschrift Cultuur+Educatie 27 (uitverkocht)
Max van der Kamp Scriptieprijs 2009. Vier nominaties en een winnaar
In dit nummer vijf artikelen gebaseerd op de genomineerde masterscripties voor de Max van der Kamp Scriptieprijs 2009, waaronder die van de winnaar. Met deze prijs wil Cultuurnetwerk onderzoek van studenten naar kunst- en cultuureducatie bevorderen.
Meer info   Download

Jaarverslag 2009 Cultuurnetwerk Nederland  (2010)
Jaarverslag 2009 Cultuurnetwerk Nederland
Jaarverslag van Cultuurnetwerk Nederland met de activiteiten in 2009 beschreven vanuit vijf aandachtsgebieden: informatie en documentatie, kennisnetwerken, verdieping en vernieuwing, overheids- en instellingsbeleid en internationale activiteiten.
Meer info   Download

Alle kinderen doen mee! (2010)
In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
Alle kinderen doen mee!
Cultuurnetwerk en NISB inventariseerden, in opdracht van de ministeries van VWS, SZW en OCW, gemeentelijke beleidsmaatregelen in het kader van de regeling 'Kinderen doen mee!', die deelname van kinderen uit arme gezinnen aan sport en cultuur bevordert.
Meer info   Download

Netwerken binnenschoolse cultuureducatie (2010)
Een handreiking voor gemeenten
Netwerken binnenschoolse cultuureducatie
Praktisch instrument voor gemeenteambtenaren met cultuur(educatie) in het takenpakket. De handreiking beschrijft wat er komt kijken bij het opzetten, vormgeven en in stand houden van lokale netwerken cultuureducatie.
Meer info     ( € 15,00) 

Zicht op... de waarde van kunst- en cultuureducatie: update (2010)
Verzameling citaten over het belang van kunst- en cultuureducatie.
Zicht op... de waarde van kunst- en cultuureducatie: update
In deze tweede editie van Zicht op… de waarde van kunst- en cultuureducatie zijn nieuwe citaten toegevoegd van politici, beleidsmakers en adviesraden. De citaten zijn afkomstig uit bronnen die zijn verschenen van eind 2008 tot en met maart 2010.
Meer info   Download

Advies provinciaal stimuleringsbeleid media-educatie Noord-Holland (2010)
Deel I - rapportage en aanbevelingen
Advies provinciaal stimuleringsbeleid media-educatie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland wil in 2010 mediawijsheid uitwerken als een van de speerpunten in het cultuureducatiebeleid voor het onderwijs. Cultuurnetwerk Nederland is gevraagd het aanbod voor media-educatie te inventariseren en een advies te geven.
Meer info   Download

Advies provinciaal stimuleringsbeleid media-educatie Noord-Holland (2010)
Deel II - overheden en aanbieders
Advies provinciaal stimuleringsbeleid media-educatie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland wil in 2010 mediawijsheid uitwerken als een van de speerpunten in het cultuureducatiebeleid voor het onderwijs. Cultuurnetwerk Nederland is gevraagd het aanbod voor media-educatie te inventariseren en een advies te geven.
Meer info   Download

Zicht op... samenwerking en cultuureducatie (2009)
Zicht op... samenwerking en cultuureducatie
Geannoteerd overzicht van literatuur over samenwerking en cultuureducatie. Met een artikel van Josefiene Poll en Marlies Tal van Cultuurnetwerk Nederland over onder andere verschillende samenwerkingsvormen en fasen in het samenwerkingsproces.
Meer info   Download

Media + Kunst + Educatie: internationale ontwikkelingen in media- en kunsteducatie (2009)
tijdschrift Cultuur+Educatie 26 (uitverkocht)
Media + Kunst + Educatie: internationale ontwikkelingen in media- en kunsteducatie
Media-educatie en kunsteducatie lijken elkaar steeds dichter te naderen. Wat betekent dat voor media-educatie in het onderwijs? Vijf deskundigen schetsen een beeld van de ontwikkelingen die plaatsvinden op het snijvlak van kunst, media en educatie.
Meer info   Download

Zicht op... basisonderwijs en cultuureducatie (2009)
Achtergronden, literatuur, lesmethoden en websites
Zicht op... basisonderwijs en cultuureducatie
Geannoteerd overzicht van literatuur, lesmethoden en websites over basisonderwijs en cultuureducatie. Met een artikel van Marie-José Kommers en Ralf Steenbeek van Cultuurnetwerk Nederland over beleid en praktijk van cultuureducatie in het basisonderwijs.
Meer info   Download

Jaarverslag 2008 Cultuurnetwerk Nederland  (2009)
Kwaliteitsrapport Cultuurnetwerk Nederland 2007-2008
Jaarverslag van Cultuurnetwerk Nederland in de vorm van een kwaliteitsrapportage waarin de kenniscyclus en activiteiten in 2007-2008 worden beschreven vanuit vijf aandachtsgebieden.
Meer info   Download

Zicht op... senioren en cultuureducatie (2009)
Achtergronden en literatuur
Zicht op... senioren en cultuureducatie
Geannoteerd overzicht van literatuur over senioren en cultuureducatie. Bevat een inleidend artikel van Karin Laarakker en Josefiene Poll, beiden werkzaam bij Cultuurnetwerk Nederland, over cultuurdeelname van senioren en factoren die deelname bepalen.
Meer info   Download

Nieuwe Amsterdammers leren van Stad en Taal (2009)
tijdschrift Cultuur+Educatie 25 (uitverkocht)
Nieuwe Amsterdammers leren van Stad en Taal
Kunst en voorwerpen lokken uit tot praten over wat je ziet en herkent. Dat is de gedachte achter speciale museumprogramma’s voor inburgeraars. Deze publicatie beschrijft de opbrengsten en ervaringen van het Amsterdamse project Stad en Taal.
Meer info   Download

Verslag Dag van de Cultuureducatie 2009, Musis Sacrum Arnhem (2009)
Cultuureducatie voor het speciaal onderwijs
Verslag Dag van de Cultuureducatie 2009, Musis Sacrum Arnhem
De vijfde Dag van de Cultuureducatie ging over cultuureducatie voor het speciaal onderwijs. Er waren presentaties en workshops over passend aanbod voor leerlingen met speciale behoeften, hun mogelijkheden en beperkingen en het belang van maatwerk.
Download

Kunst Lokaal: kunsteducatie in, om en buiten de school (2009)
Over de wijze waarop twee Brabantse centra voor de kunsten in
een pilotproject samenwerken met onderwijs, amateurveld, culturele
instellingen, buitenschoolse opvang en welzijnsorganisaties
Kunst Lokaal: kunsteducatie in, om en buiten de school
Dit eindrapport beschrijft de bevindingen van de monitoring door Cultuurnetwerk Nederland van twee pilotprojecten bij Brabantse centra voor de kunsten in opdracht van BisK/CVA (medio 2009 gefuseerd in Kunstbalie).
Meer info   Download

Culturele invloeden op de esthetische beoordeling van beeldend werk (2009)
tijdschrift Cultuur+Educatie 24 (uitverkocht)
Culturele invloeden op de esthetische beoordeling van beeldend werk
Kunnen kleuters net zo mooi tekenen en schilderen als professionele kunstenaars? Of ligt dat aan het oog van de beoordelaar? Deze publicatie beschrijft de resultaten uit een Nederlands replicatieonderzoek naar de U-vormige beeldende ontwikkeling.
Meer info   Download

ANOVA tabellen (2009)
Bijlage bij Cultuur + Educatie 24
ANOVA tabellen
Meer info   Download

Analyse Cultuurconferentie Borger-Odoorn (2009)
cultuureducatie, amateurkunst, kunsteducatie en cultureel erfgoed
Analyse Cultuurconferentie Borger-Odoorn
Op 18 mei 2009 organiseerde de gemeente Borger-Odoorn in samenwerking met Cultuurnetwerk een lokale Cultuurconferentie. Alle betrokkenen in de gemeente konden hier input geven voor de nieuwe cultuurnota. Cultuurnetwerk maakte een analyse.
Meer info   Download

Zicht op... speciaal onderwijs en cultuureducatie (2009)
Achtergronden, literatuur, websites en projecten
Zicht op... speciaal onderwijs en cultuureducatie
Geannoteerd overzicht van literatuur, projecten en websites over cultuureducatie in het speciaal onderwijs. Wim Scherpenisse, opleidingsdocent/docent pedagogiek, beschrijft in het inleidend artikel verschillende typen kinderen met speciale behoeften.
Meer info   Download

Kunsteducatie voor mensen met een beperking (2009)
Verslag conferentie 26 maart 2009, SKVR Rotterdam
Kunsteducatie voor mensen met een beperking
Verslag van de conferentie in het kader van Gent VI, een uitwisseling tussen de Nederlandse centra voor de kunsten en het Vlaamse Deeltijd Kunstonderwijs.
Meer info   Download

SEE, I SEE WHY! – CICY (2009)
Cultuureducatie op Europees niveau
SEE, I SEE WHY! – CICY
Kernthema tijdens de Europese conferentie SEE, I SEE WHY (Brussel, 12 en 13 maart 2009) was: Cultural education, Innovation, Creativity and Youth (CICY). In een begeleidende publicatie wordt het kernthema nader belicht.
Meer info  

Gewenste en bereikte leereffecten van kunsteducatie (2008)
tijdschrift Cultuur+Educatie 23 (uitverkocht)
Gewenste en bereikte leereffecten van kunsteducatie
Welke effecten van kunsteducatie zijn het meest waardevol? De Britse onderzoeker John Harland en de Amerikaanse pedagoge Lois Hetland analyseren hun onderzoek naar doelen en effecten van kunsteducatie en spreken zich uit over gewenste resultaten.
Meer info   Download

BisK en de doelgroep Voortgezet Onderwijs (2008)
Functies en taken ondersteunende netwerkinstelling voor de kunsten
BisK en de doelgroep Voortgezet Onderwijs
In opdracht van BisK maakte Cultuurnetwerk Nederland een inventarisatie van de mogelijke functies van provinciale ondersteunende netwerkinstellingen voor het voortgezet onderwijs. De bevindingen vormden de opmaat voor een studiedag voor BisK.
Meer info   Download

Zicht op... ontwikkelingen in museumeducatie (2008)
Achtergronden, literatuur en websites
Zicht op... ontwikkelingen in museumeducatie
Geannoteerd overzicht van literatuur en websites over museumeducatie sinds 2002. Bevat een inleidend artikel van Melissa de Vreede, senior projectleider van Cultuurnetwerk Nederland. Zij beschrijft hierin beleidsontwikkelingen en praktijkvoorbeelden
Meer info   Download

Conferentie Onderzoek in Cultuureducatie 2008: een keuze uit gepresenteerde papers (2008)
tijdschrift Cultuur+Educatie 22 (uitverkocht)
Conferentie Onderzoek in Cultuureducatie 2008: een keuze uit gepresenteerde papers
Selectie uit bijdragen aan de tweede conferentie Onderzoek in Cultuureducatie. Aan bod komen de esthetische ontwikkeling van kinderen, een jongerenmarketingmodel, interdisciplinair werken en een analyse van Anne Bamfords criteria voor goede kunsteducatie.
Meer info   Download

Culturele instellingen, brede scholen, overheden (2008)
Waaier met tips & tricks over cultuureducatie en de brede school 2008
Culturele instellingen, brede scholen, overheden
Tijdens Koers Cultuureducatie PO is een aantal tips & tricks verzameld over de praktijk van cultuureducatie in brede scholen; van heel praktisch tot meer beleidsmatig. In de gratis waaier zijn verwijzingen opgenomen naar publicaties en websites.
Download

Museumeducatie in de praktijk (2008)
Trendrapport museumeducatie 2007
Museumeducatie in de praktijk
Onderzoeksrapport - op grond van literatuurstudie, interviews en landelijke enquêtes - naar de ontwikkelingen van museumeducatie in de Nederlandse musea in de periode 1997-2007.
Meer info     ( € 15,00) 

Verslag Dag van de Cultuureducatie 2008, Musis Sacrum Arnhem (2008)
Cultuureducatie voor peuters en kleuters
Verslag Dag van de Cultuureducatie 2008, Musis Sacrum Arnhem
Op 10 juni stond Arnhem in het teken van cultuureducatie voor peuters en kleuters. Luk Depondt, Annemieke Huisingh en Pieter Mols verzorgden interessante keynotes. Ook waren er tal van presentaties van succesvolle projecten voor jonge kinderen.
Download

Pegasus' vlucht gevolgd. Cultuur en School 1997-2007: doelstellingen, onderzoek en resultaten (2008)
tijdschrift Cultuur+Educatie 21 (uitverkocht)
Pegasus' vlucht gevolgd. Cultuur en School 1997-2007: doelstellingen, onderzoek en resultaten
Centraal staat tien jaar beleid Cultuur en School. Met artikelen over literatuuronderzoek en veldraadpleging, beleidsonderzoek en monitoring van de mate van verankering van cultuureducatie in het curriculum van basisscholen en het voortgezet onderwijs.
Meer info   Download

Zicht op... een onderzoeksagenda cultuureducatie (2008)
Achtergronden en literatuur
Geannoteerd overzicht van recent Nederlands onderzoek op het gebied van kunst- en cultuureducatie. Met een artikel over de ontstaansgeschiedenis, de bredere context, de inhoud, de status en de uitvoerbaarheid van de onderzoeksagenda cultuureducatie.
Meer info   Download

Zicht op... Reggio Emilia (2008)
Achtergronden, literatuur en websites
Geannoteerd overzicht van recente literatuur en websites over Reggio Emilia. In de inleiding geeft Annemieke Huisingh, zelfstandig adviseur cultuureducatie, een interpretatie en beschrijving van de ontstaansgeschiedenis, de concepten en de doorwerking.
Meer info   Download

Jaarverslag 2007 Cultuurnetwerk Nederland (2008)
Naast veel activiteiten, producten en diensten op het terrein van informatie, documentatie, advies en onderzoek, werkte Cultuurnetwerk Nederland aan het Activiteitenplan 2009-2012 en legde zich toe op het uitvoeren en versterken van haar netwerkfunctie.
Download

Activiteitenplan Cultuurnetwerk Nederland 2009-2012 (2008)
Publieksversie
In het Activiteitenplan beschrijft Cultuurnetwerk Nederland de plannen en activiteiten voor de periode 2009-2012.
Meer info   Download

Cultuureducatie in de brede school (2008)
Handreikingen en praktijkervaringen
Ter gelegenheid van de Culturele Onderwijs Tentoonstelling op 23 januari 2008 heeft Cultuurnetwerk Nederland een aantal toepasselijke uitgaven over de brede school en cultuureducatie samengebracht in deze publicatie.
Meer info   Download

Zicht op… cultuureducatie in de bve-sector. (2007)
Achtergronden, literatuur, lesmaterialen, projecten en websites
Geannoteerd overzicht van literatuur, projecten en websites over cultuureducatie in de beroeps- en volwasseneneducatie (bve). Bevat als inleidende artikelen de teksten van de vier lezingen van de inspiratiedag voor de bve-sector van 14 november 2007.
Meer info   Download

Participatie in amateurkunst in Vlaanderen en Nederland vergeleken (2007)
Bijlage bij Cultuur + Educatie 20

 

Download

Amateurkunst in de lage landen (2007)
tijdschrift Cultuur+Educatie 20 (uitverkocht)
Amateurkunst in de lage landen
De stand van zaken van de amateurkunst in Nederland en Vlaanderen, met bijdragen over beeldvorming, sociale binding, participatiecijfers en beoefenaarsprofielen, leeftijd en bepalende participatiefactoren.
Meer info   Download

Het leeftijdsprofiel van amateurs verder uitgediept (2007)
Bijlage bij Cultuur + Educatie 20
Download

Vlaams onderzoek naar cultuureducatie (2007)
tijdschrift Cultuur+Educatie 19 (uitverkocht)
Vlaams onderzoek naar cultuureducatie
Dit nummer bevat vier artikelen over recent Vlaams onderzoek naar cultuureducatie. Aan bod komen erfgoededucatie, kunstbeschouwing, media-educatie en het gebruik van verhalen in het onderwijs.
Meer info   Download

Zicht op... Talentontwikkeling en Cultuureducatie (2007)
Achtergronden, literatuur en websites
Zicht op... Talentontwikkeling en Cultuureducatie
Geannoteerd overzicht van recente literatuur en websites over talentontwikkeling en cultuureducatie. Met een inleidend artikel van Karin Laarakker, medewerker van Cultuurnetwerk Nederland.
Meer info   Download

Verslag Dag van de Cultuureducatie 2007, Musis Sacrum Arnhem (2007)
Cultuureducatie in het beroepsonderwijs
Verslag Dag van de Cultuureducatie 2007, Musis Sacrum Arnhem
Het programma met boeiende keynotes van Wilma Sekrève, Elly Koene en Paul Bottelberghs, werd aangevuld met luister-, discussie- en belevingssessies. Zo konden deelnemers de dag naar eigen inzicht en interesse invullen.
Download

Amateurkunst in de toekomst (2007)
(uitverkocht)
Amateurkunst in de toekomst
Cultuurnetwerk Nederland inventariseerde de wensen en behoeften van amateurkunstverenigingen, bracht de mogelijke rollen van gemeenten, centra voor de kunsten en kenniscentra in kaart, en schetst vier toekomstbeelden voor de amateurkunstsector.
Meer info  

Zicht op... kunstvakken in de vernieuwde tweede fase (2007)
Achtergronden, literatuur, lesmaterialen, projecten en websites
Geannoteerd overzicht van recente literatuur, projecten, lesmethoden en websites over de kunstvakken in de vernieuwde tweede fase van het voortgezet onderwijs. Met een inleidend artikel van Marie-Thérèse van de Kamp, docent en vakdidacticus.
Meer info   Download

Effecten van kunsteducatie in internationaal perspectief  (2007)
tijdschrift Cultuur+Educatie 18 (uitverkocht)
Effecten van kunsteducatie in internationaal perspectief
In dit nummer een beschrijving van internationaal en nationaal onderzoek naar evaluatie bij beeldende vorming. Daarnaast drie voorbeelden van onderzoek naar de leereffecten van kunsteducatie.
Meer info   Download

Amateurkunstverenigingen onder de loep  (2007)
Inventarisatie van vijf praktijksituaties en aanvullende analyses om te onderzoeken wat centra voor de kunsten, gemeenten en provinciale kenniscentra kunnen betekenen voor de amateurkunstsector.
Meer info   Download

Verslag studiedag Kunst in School en Vrije tijd (2007)
Verslag van de studiemiddag over het thema Kunst in School en Vrije tijd op 30 maart 2007. Deze vierde studiemiddag in de reeks voor wetenschappelijk geïnteresseerden werd georganiseerd door Stichting Lezen en Cultuurnetwerk Nederland.
Download

Jaarverslag 2006 Cultuurnetwerk Nederland (2007)
Kwaliteitsrapport Cultuurnetwerk Nederland 2005-2006
Jaarverslag 2006 Cultuurnetwerk Nederland
Jaarverslag van Cultuurnetwerk Nederland 2005-2006 in de vorm van een kwaliteitsrapportage over de activiteiten, producten en diensten, de bedrijfsmatigheid, de klantgerichtheid, het werkklimaat en de innovativiteit.
Download

Een rugzak gevuld met cultuur (2007)
Een rugzak gevuld met cultuur
Sinds 2001 krijgen pabo's financiële middelen om cultuureducatie in het curriculum vast te leggen. Welke ervaringen hebben zij opgedaan, wat is er gebeurd? En welke lessen zijn daaruit te trekken voor de toekomst?
Meer info   Download

Provinciaal cultuurbeleid 2005-2008 (2006)
Analyse van de provinciale cultuurnota's en het beleid van de provinciale ondersteuningsinstellingen over de periode 2005-2008. Aangevulde versie van de eerste publicatie van september 2005.
Download

Zicht op... brede school en cultuureducatie (2007)
Achtergronden, literatuur en websites
Geannoteerd overzicht van literatuur en websites over brede school en cultuureducatie. Bevat een artikel van Judith Lieftink en Eeke Wervers, beiden werkzaam bij Cultuurnetwerk, over de mogelijkheden en voorwaarden voor cultuureducatie in de brede school.
Meer info   Download

Kunst en sociaal engagement  (2006)
tijdschrift Cultuur+Educatie 17 (uitverkocht)
Kunst en sociaal engagement
In samenwerking met onderzoeker Sandra Trienekens (Erasmus Universiteit), deed Cultuurnetwerk onderzoek naar sociaal engagement in kunstprojecten (ook wel bekend als Community Arts of gemeenschapskunst). In dit nummer het verslag.
Meer info   Download

Zicht op... Kunst en Maatschappij (2006)
achtergronden, literatuur, projecten en websites
Geannoteerd overzicht van literatuur, projecten en websites over sociaal geëngageerde kunstprojecten zoals gemeenschapskunst, community arts, popkunst. Bevat een artikel van Sandra Trienekens, die verbonden is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Meer info   Download

Onderzoeken naar cultuureducatie in het primair onderwijs  (2006)
tijdschrift Cultuur+Educatie 16 (uitverkocht)
Onderzoeken naar cultuureducatie in het primair onderwijs
In dit nummer drie verslagen van empirisch onderzoek naar cultuureducatie in het primair onderwijs. Daarnaast een vergelijkend overzicht van onderzoek op dit gebied.
Meer info   Download

Zicht op... ruim zes jaar onderzoek cultuureducatie 2000-2006 (2006)
achtergronden en literatuur
Geannoteerd overzicht van literatuur over onderzoek naar kunst- cultuureducatie die is verschenen in de periode 2000-2006. Folkert Haanstra en Marie-Louise Damen beschrijven in het inleidend artikel resultaten van een inventarisatie van deze literatuur.
Meer info   Download

Interculturaliteit en de noodzaak van de verbeelding (2006)
Verslag van een expertmeeting over ‘Interculturaliteit en de noodzaak tot verbeelding’. Deelnemers waren medewerkers van het Nederlandse project Cultuur en School van het ministerie van OCW en CANON-cultuurcel van het Vlaamse departement van Onderwijs.
Download

Verslag 'Koers cultuureducatie primair onderwijs' (2006)
Verslag bijeenkomst in Vredenburg Utrecht op 29 juni 2006
Verslag van een bijeenkomst met vertegenwoordigers uit onderwijs, cultuur en overheid over de toekomst van cultuureducatie in het primair onderwijs. Deskundigen en beleidsmakers gaven hun visie hierop aan de hand van drie recent verschenen rapportages.
Download

Verslag Dag van de Cultuureducatie 2006, Museon Den Haag (2006)
Kwaliteit van cultuureducatie
Verslag Dag van de Cultuureducatie 2006, Museon Den Haag
Het programma met boeiende keynotes van Kurt van Eeghem, Maria van der Hoeven en Anne Bamford, werd aangevuld met luister-, discussie- en belevingssessies. Zo konden deelnemers de dag naar eigen inzicht en interesse invullen.
Download

Zicht op... jongeren en cultuurdeelname (2006)
Achtergronden, literatuur en websites
Geannoteerd overzicht van literatuur en websites over jongeren en cultuurdeelname. Bevat een inleidend artikel met inzichten uit recent literatuuronderzoek van Josefiene Poll en Marie-José Kommers, beiden medewerkers van Cultuurnetwerk Nederland.
Meer info   Download

De beeldcultuur van kinderen. Internationale kinderkunst na het modernisme (2006)
tijdschrift Cultuur+Educatie 15 (uitverkocht)
De beeldcultuur van kinderen. Internationale kinderkunst na het modernisme
In dit nummer, onderzoek gepresenteerd op de conferentie Visual Culture of Childhood: Child Art after Modernism (2004). Centraal stond de vraag in hoeverre kinderkunst ook werkelijk afkomstig is van kinderen en niet van kinderen én volwassenen.
Meer info   Download

Financiering cultuureducatie in de BVE (2006)
Inventarisatie
Veel ROC’s ontvingen subsidie via de Regeling Cultuur en School, maar niet alle ROC’s vroegen subsidie aan. Cultuurnetwerk vroeg om de achterliggende redenen en ondervroeg vijf ROC's hoe zij hun culturele activiteiten financieren.
Download

Zicht op... het nieuwe leren en cultuureducatie (2006)
Achtergronden, literatuur en websites
Geannoteerd overzicht van literatuur en websites over het nieuwe leren en cultuureducatie. In het inleidend artikel gaat Vera Bergman, medewerker van Cultuurnetwerk Nederland, in op thema's als leerstijlen en meervoudige intelligentie.
Meer info   Download

Zicht op... gemeentelijk en provinciaal cultuureducatiebeleid (2005)
Achtergronden, literatuur en websites
Geannoteerd overzicht van literatuur en websites over gemeentelijk en provinciaal beleid. Bevat een, tot artikel bewerkte, lezing van Piet Hagenaars, directeur van Cultuurnetwerk Nederland, met zijn visie op het lokaal bestel van cultuureducatie.
Meer info   Download

De (nationale) culturele canon en het voortgezet onderwijs (2006)
Verslag van het debat op 1 december 2005 in Felix Meritis, Amsterdam
Verslag van het debat over de (nationale) culturele canon en het voortgezet onderwijs op 1 december 2005 in Felix Meritis in Amsterdam, georganiseerd door Cultuurnetwerk Nederland, Erfgoed Actueel en Stichting Lezen. Met foto's.
Meer info   Download

Ontwikkelingsstadia in het leren van kunst, literatuur en muziek (2005)
tijdschrift Cultuur+Educatie 14 (uitverkocht)
Ontwikkelingsstadia in het leren van kunst, literatuur en muziek
In dit nummer een bundeling lezingen van de studiedag Steeds mooier? (2004), georganiseerd door Cultuurnetwerk Nederland en Stichting Lezen. Het centrale thema was ontwikkelingsstadia in het leren van kunst, literatuur en muziek.
Meer info   Download

Verslag CultuureducatieBELEIDdag 1 (2005)
Verslag van de bijeenkomst die Cultuurnetwerk Nederland op 28 november 2005 organiseerde om beleidsambtenaren cultuur, onderwijs en welzijn te ondersteunen bij het ontwikkelen van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs.
Meer info   Download

Prestatieoverzichten provincies 2005 - 2008 (2005)
(Actieplan Cultuurbereik)
Samenvatting en vergelijking van de prestatieoverzichten 2005-2008 van alle provincies. Schematisch document van 6 pagina's.
Meer info   Download

Zicht op... literatuureducatie en leesbevordering (2005)
Achtergronden, literatuur, lesmethoden, projecten en websites
Geannoteerd overzicht van literatuur over literatuureducatie en leesbevordering. Martijn Nicolaas van Stichting Lezen, beschrijft  in het inleidend artikel wat onder deze begrippen wordt verstaan en hoe hieraan wordt vormgegeven in het onderwijs.
Meer info   Download

Canon en kunstvakken. Vergelijkend onderzoek eindexamenopgaven muziek en beeldende kunsten in vier Europese landen (2005)
tijdschrift Cultuur+Educatie 13 (uitverkocht)
Canon en kunstvakken. Vergelijkend onderzoek eindexamenopgaven muziek en beeldende kunsten in vier Europese landen
Hoe staat het met de culturele canon in het onderwijs? Heeft de mondialisering invloed op de leerstofinhoud van de kunstvakken? Cultuursocioloog Ton Bevers vergelijkt de inhoud van eindexamens muziek en beeldend in vier Europese landen.
Meer info   Download

Zes fondsen en cultuureducatieprojecten (2005)
Verslag van een onderzoek in opdracht van zes fondsen naar door hen toegekende cultuureducatieprojecten. Wat voor soort projecten betreft het, wat is de inhoud, de doelgroep en het doel, welke middelen zijn ingezet?
Meer info   Download

'Hart(d) voor cultuur' gemeten (2005)
(uitverkocht)
Onderzoek naar de stand van de cultuureducatie op basisscholen die sinds 2004 subsidie (€ 10,90 per leerling per schooljaar) kregen via de Regeling Versterking Cultuureducatie PO. Van de 712 gesubsidieerde scholen namen 589 (83%) aan het onderzoek deel.
Meer info  

Blauwdruk : Nederlandse musea en social inclusion (2005)
Terugblik op het project Blauwdruk waarin vier Nederlandse musea drie jaar lang experimenteerden met het betrekken van nieuwe doelgroepen, en doelstellingen ontwikkelden met betrekking tot sociale cohesie.
Meer info   Download

Zicht op... media-educatie en mediawijsheid (2005)
Achtergronden, literatuur, projecten en websites
Geannoteerd overzicht van literatuur, projecten en websites over media-educatie en mediawijsheid. Als inleidend artikel is het advies Mediawijsheid, de ontwikkeling van nieuw burgerschap van de Raad van Cultuur opgenomen.
Meer info   Download

Verslag 1e Dag van de cultuureducatie (2005)
Alles kids in cultuureducatie!
Verslag 1e Dag van de cultuureducatie
Krant in pdf-formaat met een terugblik op de succesvolle eerste Dag van de cultuureducatie. Met inleidingen en tips, verslagen van de zestien deelsessies en interviews met deelnemers.
Meer info   Download

Erfgoedonderwijs in onderwijsleersituaties (2005)
tijdschrift Cultuur+Educatie 12 (uitverkocht)
Erfgoedonderwijs in onderwijsleersituaties
Wat is erfgoededucatie? Welke inhoud wordt er in het onderwijs aan gegeven? Hoe verhoudt erfgoededucatie zich tot kunst- en cultuureducatie? Paul Holthuis en diverse andere deskundigen buigen zich over deze en andere vragen.
Meer info   Download

Museum zoekt verkering (2005)
Verslag van de expertmeeting over social inclusion, 14 april 2005, Zcala, Den Haag
Museum zoekt verkering
Vier musea experimenteerden enkele jaren in het Blauwdrukproject met het bereiken van nieuwe doelgroepen. Zij presenteerden hun ervaringen met social inclusion.
Meer info   Download

Zicht op... amateurkunst (2005)
Achtergronden, literatuur en websites
Geannoteerd overzicht van actuele literatuur en websites. Met een inleiding van Jan Ensink (Cultuurnetwerk) over amateurkunst; daarnaast de visie van Jeroen Schrijner, voorzitter van het Platform Amateurkunst, op de actuele situatie.
Meer info   Download

Zicht op... cultuureducatie in de nieuwe onderbouw (2005)
Achtergronden, literatuur, lesmethoden, projecten en websites
Geannoteerd overzicht van literatuur, projecten en websites over cultuureducatie in de onderbouw van het voortgezet onderwijs die 1 augustus 2006 startte. Met een artikel van M-J. Kommers over de mogelijke gevolgen van de invoering voor de kunstvakken.
Meer info   Download

Effectonderzoek pilot Cultuur en School - Pabo's (2005)
Het pilotproject streeft naar een verbetering van cultuureducatie in het curriculum van de pabo's. Tijdens de eerste fase van de pilot is onderzocht of de beoogde doelen ook daadwerkelijk zijn bereikt en of dit merkbaar is bij studenten.
Meer info   Download

Beroep: docent kunstvakken. Competenties en kwalificaties in theorie en praktijk  (2004)
tijdschrift Cultuur+Educatie 11 (uitverkocht)
Beroep: docent kunstvakken. Competenties en kwalificaties in theorie en praktijk
Dit nummer draait om de vraag: wat maakt een kunstvakdocent tot een goede docent? Aanleiding zijn de profielen en competenties die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld voor de kunstvakopleidingen.
Meer info   Download

De cultuur van het verleiden (2004)
Cultuureducatie en cultuurbeleid in de bve 2002-2003
Onderzoek naar cultuureducatiebeleid van elf regionale opleidingscentra (ROC's) die subsidie ontvingen in het kader van de Regeling Cultuur en School voor de BVE-sector 2002-2003.
Meer info   Download

Rapportage Nulmeting (2004)
Regeling 'Versterking cultuureducatie in het primair onderwijs'
In 2004-2005 ontving een eerste groep scholen subsidie via de Regeling Versterking Cultuureducatie PO. Wat deden deze scholen aan cultuureducatie in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar? In opdracht van OCW voerde Cultuurnetwerk een nulmeting uit.
Meer info   Download

Culture and School / La Culture et l'École (2004)
Report European Conference / Rapport de la Conférence Européenne
Report of the European conference (The Hague, The Netherlands, September 2004). Objective of the conference was to gain insight into arts and heritage education curricula across Europe, and to develop European indicators for arts and heritage education.
Meer info   Download

Netwerken primair onderwijs (2004)
Een inventarisatie van cultuureducatieve netwerken in Nederland
Een inventarisatie van formele en informele netwerken voor cultuureducatie in het primair onderwijs. Hoe kunnen deze netwerken effectief ingezet worden voor de Regeling Versterking Cultuureducatie in het Primair Onderwijs?
Download

Cultuur aan de basis (2004)
Drie jaar Cultuur en School - Pabo's
Cultuur aan de basis
Terugblik en toekomstblik op het pilotproject Cultuur en School - Pabo's, waarin op verschillende manieren is gewerkt aan de structurele verankering van cultuureducatie in de opleidingen voor leerkrachten primair onderwijs.
Meer info   Download

Zicht op... sociale cohesie en cultuureducatie (2004)
Achtergronden, literatuur en websites
Geannoteerd overzicht van literatuur en websites over sociale cohesie en cultuureducatie. Met een artikel van Jan Ensink (Cultuurnetwerk Nederland) over de inhoud, de geschiedenis en de achtergronden van sociale cohesie in relatie tot cultuureducatie.
Meer info   Download

Kunst- en leesdossiers : gebruik en beoordeling in het onderwijs (2004)
tijdschrift Cultuur+Educatie 10 (uitverkocht)
Kunst- en leesdossiers : gebruik en beoordeling in het onderwijs
In dit nummer vier artikelen over de gebruiksmogelijkheden en de (beoordelings)problemen van portfolio's in kunstvakken en literatuuronderwijs. Met theoretische achtergronden en ervaringsgegevens.
Meer info   Download

Culture and School / La Culture et l'École (2004)
A survey of politics for arts and heritage education across the European Union
Preparatory texts for a meeting of experts in the area of arts and heritage education in the European Union member states. The conference took place in The Hague, September 2004.
Meer info   Download

Ontbijten met de directeur (2004)
educatiebeleid voor Museum de Fundatie Zwolle
Behoefteonderzoek naar wensen van jongeren, onderwijsinstellingen en culturele organisaties in Zwolle en omgeving in opdracht van Museum de Fundatie te Zwolle. De Fundatie wil het educatiebeleid hierop afstemmen.
Meer info   Download

Cultuurdeelname en cultuurbeleving van jongeren (2004)
Een literatuurstudie
Literatuurstudienaar de (buitenschoolse) culturele interesses van jongeren van 12 tot 25 jaar, uitgevoerd door Cultuurnetwerk Nederland in opdracht van de provincie Gelderland.
Meer info   Download

Onderzoek naar cultuurbonnen in de pabo (2004)
Onderzoek naar cultuurbonnen in de pabo
Na de toekenning van CKV-bonnen aan studenten van de lerarenopleidingen po, is een onderzoek naar de effecten gedaan: hoe zijn de bonnen ingebed in de organisatie en het curriculum van de pabo en welke invloed had dit op de culturele activiteiten?
Download

Zicht op... centra voor de kunsten (2004)
Achtergronden, literatuur en adressen
Geannoteerd overzicht van literatuur over centra voor de kunsten. Bevat een artikel van Ap de Vries, directeur van Kunstconnectie, over ontwikkelingen die de centra de laatste jaren hebben doorgemaakt en de mogelijke gevolgen hiervan voor de toekomst.
Meer info   Download

Cultuureducatie in gemeenten (2004)
Een studie naar samenwerkingsverbanden in zes gemeenten
Werken organisaties die zich met cultuureducatie bezig houden samen, en zo ja, hoe? Cultuurnetwerk onderzocht dit in zes gemeenten. Een conclusie: de bibliotheek, vervolgens het centrum voor de kunsten en de gemeente blijken de belangrijkste partners.
Meer info   Download

Harde noten : muziekeducatie in wereldperspectief (2004)
tijdschrift Cultuur+Educatie 9 (uitverkocht)
Harde noten : muziekeducatie in wereldperspectief
Volgens auteur Huib Schippers werpt het huidige muziekonderwijs drempels op voor een moderne, op de culturele diversiteit afgestemde praktijk. In dit nummer zijn pleidooi voor een cultureel divers model voor muziekeducatie.
Meer info   Download

Instrumentaal onderwijs voor het primair onderwijs (2004)
Inventarisatie van het instrumentaal aanbod van muziekscholen voor het primair onderwijs. Gepeild is ook of muziekscholen interesse hebben voor het opzetten van regionale samenwerkingsprojecten gericht op jonge kinderen binnen het primair onderwijs.
Download

Beleidsplan Cultuurnetwerk Nederland 2005-2008 : samenvatting (2004)
In Cultuureducatie-op-maat: Plan voor vier jaar beschrijft Cultuurnetwerk Nederland zijn voornemens voor de periode 2005-2008. Dit uitgebreide beleidsplan is in bijgaand document samengevat op hoofdlijnen en accenten.
Download

Zicht op... cultuureducatie en basisonderwijs: beleid en praktijk (2004)
achtergronden, literatuur, lesmethoden, projecten en websites
Geannoteerd overzicht van literatuur, lesmethoden, projecten en websites over cultuureducatie in het basisonderwijs. Bevat een inleidend artikel van Paul Vogelezang, medewerker Cultuurnetwerk Nederland, over recente ontwikkelingen in het basisonderwijs.
Meer info   Download

Momentopnames CKV1, eindrapportage CKV1-Volgproject (2004)
tijdschrift Cultuur+Educatie 8 (uitverkocht)
Momentopnames CKV1,  eindrapportage CKV1-Volgproject
In 1999 werd het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming 1 (CKV1) ingevoerd. Tegelijkertijd startte het zogenoemde CKV1-Volgproject. In dit nummer het eindrapport van dit onderzoek naar de eerste drie jaar ervaring met CKV1.
Meer info   Download

Zicht op... vier jaar CKV1 (2003)
Achtergronden, literatuur, lesmethoden, projecten en websites
Geannoteerd overzicht van literatuur, methoden, projecten en websites over Culturele en Kunstzinnige Vorming 1 (CKV1). Het artikel is een bewerking van Momentopnames CKV1, de eindrapportage van het CKV1-Volgproject (Ganzeboom, Haanstra, Damen en Nagel).
Meer info   Download

Jaren van onderscheid : trends in cultuurdeelname in Nederland (2003)
tijdschrift Cultuur+Educatie 7 (uitverkocht)
Jaren van onderscheid : trends in cultuurdeelname in Nederland
Dit nummer bundelt de bijdragen aan de studiedag Jaren van onderscheid. Prof. dr. Harry Ganzeboom nam toen afscheid als hoogleraar Sociologie aan de Universiteit Utrecht en de onderzoekschool ICS (Interuniversitair Centrum voor Sociologie).
Meer info   Download

Zicht op... CKV in het vmbo (2003)
achtergronden, literatuur, lesmethoden, projecten en websites
Geannoteerd overzicht van literatuur, lesmethoden projecten en websites over CKV in het vmbo. Bevat een inleidend artikel van Rinske Brand, medewerker van Cultuurnetwerk Nederland, over de ingrediënten die CKV in het vmbo een succes kunnen maken.
Meer info   Download

CKV-bonnen voor de basisvorming: een stimulans voor cultuurbeleid? (2003)
Rapportage deel B: evaluatie beleid eerste uitvoeringsjaar
De rapportage geeft inzicht in de inzet van CKV-bonnen voor de basisvorming en het cultuurbeleid dat daarmee gepaard gaat. Het onderzoek is uitgevoerd door Cultuurnetwerk Nederland in opdracht van het ministerie van OCW.
Meer info   Download

Weer CKV-bonnen! (2003)
Rapportage deel C: analyse van aanvragen CKV-bonnen basisvorming 2002/2003
Voor het schooljaar 2002-2003 zijn er 997 aanvragen voor CKV-bonnen voor de basisvorming binnengekomen. In dit rapport worden de gegevens die voortkomen uit de aanvragen geanalyseerd.
Download

Zicht op... beleidsonderzoek Cultuur en School (2003)
Achtergronden, literatuur en websites
Geannoteerd overzicht van literatuur en websites over onderzoek naar het project Cultuur en School. In het artikel schetst Judith Lieftink van Cultuurnetwerk Nederland op basis van beleidsonderzoek, de ontwikkelingen van bijna acht jaar Cultuur en School.
Meer info   Download

CKV-vmbo: de (on)mogelijkheden voor culturele organisaties (2003)
Verslag van zes bijeenkomsten over CKV-vmbo in april 2003
In april 2003 zijn zes bijeenkomsten gehouden voor medewerkers van culturele instellingen met als doel hen te informeren over de ervaringen van docenten, schoolleiders, consulenten en culturele instellingen met proefprojecten CKV-vmbo.
Meer info   Download

Buitenschoolse kunstonderwijs in Vlaanderen en Nederland (2003)
Verslag symposia 27 maart en 27 november 2002/Gent 5 akkoord
Vergelijking van de Vlaamse en Nederlandse systemen voor buitenschools kunstonderwijs, uitgevoerd in het kader van het Gent 5 akkoord, een samenwerking tussen de Vlaamse en Nederlandse Onderwijsdepartementen. Met lezingen en verslagen van twee symposia.
Meer info   Download

Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren (2003)
Een vergelijking van de culturele betrokkenheid van allochtone en autochtone jongeren op basis van het AVO 1999 en het CKV Volgproject
Wilko van Iperen (Vakgroep Sociologie Universiteit Utrecht) onderzocht de culturele betrokkenheid van allochtone en autochtone jongeren aan de hand van de data uit het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek 1999 en uit het CKV Volgproject.
Meer info   Download

Cultuureducatie en sociale cohesie : een verkennend onderzoek (2003)
tijdschrift Cultuur+Educatie 6 (uitverkocht)
Cultuureducatie en sociale cohesie : een verkennend onderzoek
In dit nummer onderzoeken Max van der Kamp en Dorine Ottevanger (Rijksuniversiteit Groningen) of cultuureducatie kan bijdragen aan sociale cohesie. Indicaties over de resultaten van onderzochte 'goede praktijken' zijn hoopgevend.
Meer info   Download

Verslag expertmeeting onderzoek cultuureducatie (2003)
over een kwarteeuw onderzoek naar kunst- en cultuureducatie
Verslag van discussiebijeenkomst onder experts naar aanleiding van het rapport Een kwarteeuw onderzoek naar kunst- en cultuureducatie in Nederland (Cultuurnetwerk Nederland 2002).
Download

Zicht op... Muziekeducatie (2004)
Achtergronden, literatuur, lesmethoden en websites
Geannoteerd overzicht van literatuur, lesmethoden en websites over muziekeducatie. In het artikel beschrijft Geneviève van Dijk, medewerker van Cultuurnetwerk Nederland, nieuwe initiatieven in muziekeducatie.
Meer info   Download

Contrast in Cultuurbereik : een onderzoek naar vijf gemeentelijke beleidsplannen Culturele Diversiteit (2003)
tijdschrift Cultuur+Educatie 5 (uitverkocht)
Contrast in Cultuurbereik : een onderzoek naar vijf gemeentelijke beleidsplannen Culturele Diversiteit
Casestudies en vergelijking van het beleid Culturele Diversiteit, onderdeel van het Actieplan Cultuurbereik 2001-2004, van de gemeenten Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Almere.
Meer info   Download

Zicht op... Samenwerking (2002)
Geannoteerd overzicht van literatuur en websites over samenwerking in de sector cultuureducatie. Met een artikel van Paul Vogelezang, medewerker van Cultuurnetwerk Nederland, over samenwerkingsvormen in heden en verleden.
Meer info   Download

Zicht op... een kwarteeuw onderzoek naar kunsteducatie (2002)
Een geannoteerde bibliografie
Voor de inventarisatie van Haanstra, Daamen en Henrichs is uitgebreid gebruik gemaakt van de bibliotheek van Cultuurnetwerk Nederland. De onderzoeken staan hier nog eens op een rij, voorzien van een inhoudelijke annotatie.
Download

Een kwarteeuw onderzoek naar kunst- en cultuureducatie in Nederland (2002)
tijdschrift Cultuur+Educatie 4 (uitverkocht)
Een kwarteeuw onderzoek naar kunst- en cultuureducatie in Nederland
Inventarisatie en analyse van sociaal-wetenschappelijk en historisch onderzoek - verricht sinds de verschijning van Kunstzinnige vorming in Nederland in 1973 - naar kunst- en cultuureducatie en de afzonderlijke disciplines.
Meer info   Download

Momentopname 2001 CKV1-Volgproject (2002)
tijdschrift Cultuur+Educatie 3 (uitverkocht)
Momentopname 2001 CKV1-Volgproject
Tweede van drie rapportages van het CKV1-Volgproject over de praktische invulling en uitwerking van CKV.
Met de ervaringen van docenten en leerlingen, het gebruik van de CKV-bonnen en de uitwerking op cultuurparticipatie.
Meer info   Download

Zicht op... cultuureducatie in het voortgezet onderwijs (2002)
Geannoteerd overzicht van literatuur, lesmethoden en websites over cultuureducatie in het voortgezet onderwijs. In het artikel schetsen Guy Miellet en Judith Lieftink van Cultuurnetwerk Nederland de stand van zaken op dit gebied.
Meer info   Download

Studie cultuurbonnen in de basisvorming (2002)
Rapportage deel A: formatieve evaluatie 2000/2001
Scholen kunnen zelf bepalen hoe zij het budget voor de cultuurbonnen willen inzetten. Bij de aanvraag moest wel in het kort het cultuurbeleid van de school en de tijdsinzet voor coördinatie worden aangegeven. Die gegevens zijn gebruikt voor dit onderzoek
Download

Conference Results A Must or a-Muse (2002)
Arts and Culture in Education
Report of the conference A Must or a-Muse (Rotterdam, the Netherlands, September 2001). Objective of the conference was to compare on an international level the content and position of arts and cultural education in European secondary education.
Meer info   Download

Zicht op... museumeducatie (2002)
Een selectie van literatuur, projecten en websites op het gebied van museumeducatie; met een inleidend artikel van Melissa de Vreede over educatie in de Nederlandse musea anno 2002.
Meer info   Download

De rol van cultuureducatie bij het bevorderen van culturele diversiteit in het primair onderwijs (2002)
Is het cultuuraanbod (en de afname) cultureel diverser geworden, wat zijn de behoeften van de docenten op dit gebied en sluit het aanbod van de bemiddelaars hier op aan? Cultuurnetwerk onderzocht de situatie en behoefte in het basisonderwijs.
Meer info   Download

De Hollandse Schoolkunst (2002)
(uitverkocht)
Oratie van Folkert Haanstra als hoogleraar cultuureducatie en cultuurparticipatie aan de universiteit Utrecht. Hij constateert dat de praktijk van kunsteducatie in het onderwijs leidt tot een 'schoolkunst' die daarbuiten weinig betekenis heeft.
Meer info   Download

Zicht op... provinciaal en lokaal cultuurbeleid (2001)
Geannoteerd overzicht van literatuur en websites betreffende cultuurbeleid. Met een inleidend artikel van Vera Bergman over de cultuurnota's 2001-2004 van de provincies.
Download

Momentopname 2000 CKV1 Volgproject (2001)
tijdschrift Cultuur+Educatie 2 (uitverkocht)
Momentopname 2000 CKV1 Volgproject
Eerste van een serie rapportages in een langlopend onderzoek naar de ervaringen met CKV1. Dit deel behandelt het schooljaar 1999-2000. Latere rapportages zijn Momentopname 2001 en Momentopnames CKV1, eindrapportage.
Meer info   Download

Inventarisatie methodische en didactische modellen CKV2 (2001)
in de docentenopleiding van het kunstvakonderwijs
Inventarisatie van de toenmalige (voorjaar 2001) gebruikte modellen voor het schoolvak CKV2, resulterend in enkele modellen die als basis kunnen dienen voor gebruik binnen de docentenopleidingen en nascholingsprogramma's. [in opdracht van Hanzehogeschool
Download

De moede muze (2001)
tijdschrift Cultuur+Educatie 1 (uitverkocht)
De moede muze
De eerste editie van Cultuur+Educatie bundelt de bewerkte bijdragen aan het symposium De Moede Muze, ter afscheid van Wim Knulst als bijzonder hoogleraar Kunsteducatie en Cultuurparticipatie.
Meer info   Download

Zicht op... jeugd en cultuur (2001)
Overzichtsartikel, literatuurlijst  adressen betreffende jeugd en cultuureducatie, jeugdcultuur en het beleid t.a.v. jongeren.
Meer info   Download

Project Kunst (2001)
[niet meer beschikbaar]
Driedelig educatief project voor de brugklas in Purmerend. Een uitgebreid verslag en evaluatie


Verslag studiedag Sociale Cohesie (2001)
Verslag van de studiedag over sociale cohesie en cultuureducatie, juni 2001
Download

Raamleerplan Popmuziek (2001)
voor instrumentaal en vocaal onderwijs
Download

Algemeen Raamleerplan Muziek (2001)
In de beleidsperiode 1997-2000 verzocht de Vereniging van Centra voor de Kunsten (VKV) het toenmalige LOKV om onderzoek te doen naar draagvlak voor een landelijk raamleerplan voor het muziekonderwijs. Een Algemeen Raamleerplan Muziek was het resultaat.
Meer info   Download

Zicht op... cultureel erfgoed (2000)
Overzichtsartikel, literatuurlijst en adressen betreffende cultureel erfgoed.
Download

Zicht op... culturele diversiteit (2000)
Overzichtsartikel, literatuurlijst en adressen betreffende culturele diversiteit
Meer info   Download

Vouchers voor de basisvorming (2000)
Onderzoek in opdracht van OCW, met als centrale vragen: Hoe besteden scholen in de basisvorming aandacht aan cultuureducatie? Hoeveel aandacht is er voor receptieve culturele activiteiten? Waaruit bestaat het budget voor cultuureducatieve activiteiten?
Download

Zicht op... Kennismanagement (2000)
Overzichtsartikel, literatuurlijst en adressen betreffende kennismanagement en de culturele sector
Meer info   Download

Inventarisatieonderzoek Cultuur en school  (1998)
In 3 delen
In opdracht van het Ministerie van OCW voerde het LOKV in samenwerking met het SCO-Kohnstamm Instituut en Bert de Groot B.vV. een inventariserend onderzoek uit naar het project Cultuur en School. Het onderzoek bestond uit drie delen.
Meer info