ARCHIEF PUBLICATIES CULTUURNETWERK NEDERLAND


Enkele recente publicaties zijn nog te bestellen bij het LKCA

Blog Piet Hagenaars (2012)
Kunst en cultuur; hoe eraan deel te nemen
Blog Piet Hagenaars
Een bundeling van de gepubliceerde blogs van Piet Hagenaars, geplaatst tussen maart 2010 en oktober 2012.
Meer info   Download

Cultuurplein Magazine (2011)
Cultuurplein Magazine
Cultuurplein Magazine verscheen met zeven nummers van 2011-2012 als opvolger van Bulletin Cultuur & School. De afleveringen zijn online ontsloten op Cultuurplein.nl


Cultuur in de provinciale coalitieakkoorden (2011)
Cultuur in de provinciale coalitieakkoorden
De bestuurlijke en financiële toekomst van de provincie is onzeker. Duidelijk is dat de provincies zich moeten gaan focussen op een aantal kerntaken. Wat is hiervan de impact op het domein van cultuur(participatie)?
Meer info   Download

Regiobijeenkomsten Toekomstverkenning kunstbeoefening (2010)
Resultaten regiobijeenkomsten SCP-rapport periode juli tot en met september 2010
Regiobijeenkomsten Toekomstverkenning kunstbeoefening
In opdracht van het ministerie van OCW, Interprovinciaal Overleg (IPO) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), organiseerde Cultuurnetwerk Nederland in 2010 zes rondetafelbijeenkomsten over de SCP-studie Toekomstverkenning kunstbeoefening.
Meer info   Download

Jaarverslag 2009 Cultuurnetwerk Nederland  (2010)
Jaarverslag 2009 Cultuurnetwerk Nederland
Jaarverslag van Cultuurnetwerk Nederland met de activiteiten in 2009 beschreven vanuit vijf aandachtsgebieden: informatie en documentatie, kennisnetwerken, verdieping en vernieuwing, overheids- en instellingsbeleid en internationale activiteiten.
Meer info   Download

Alle kinderen doen mee! (2010)
In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
Alle kinderen doen mee!
Cultuurnetwerk en NISB inventariseerden, in opdracht van de ministeries van VWS, SZW en OCW, gemeentelijke beleidsmaatregelen in het kader van de regeling 'Kinderen doen mee!', die deelname van kinderen uit arme gezinnen aan sport en cultuur bevordert.
Meer info   Download

Netwerken binnenschoolse cultuureducatie (2010)
Een handreiking voor gemeenten
Netwerken binnenschoolse cultuureducatie
Praktisch instrument voor gemeenteambtenaren met cultuur(educatie) in het takenpakket. De handreiking beschrijft wat er komt kijken bij het opzetten, vormgeven en in stand houden van lokale netwerken cultuureducatie.
Meer info     ( € 15,00) 

Advies provinciaal stimuleringsbeleid media-educatie Noord-Holland (2010)
Deel II - overheden en aanbieders
Advies provinciaal stimuleringsbeleid media-educatie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland wil in 2010 mediawijsheid uitwerken als een van de speerpunten in het cultuureducatiebeleid voor het onderwijs. Cultuurnetwerk Nederland is gevraagd het aanbod voor media-educatie te inventariseren en een advies te geven.
Meer info   Download

Advies provinciaal stimuleringsbeleid media-educatie Noord-Holland (2010)
Deel I - rapportage en aanbevelingen
Advies provinciaal stimuleringsbeleid media-educatie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland wil in 2010 mediawijsheid uitwerken als een van de speerpunten in het cultuureducatiebeleid voor het onderwijs. Cultuurnetwerk Nederland is gevraagd het aanbod voor media-educatie te inventariseren en een advies te geven.
Meer info   Download

Jaarverslag 2008 Cultuurnetwerk Nederland  (2009)
Kwaliteitsrapport Cultuurnetwerk Nederland 2007-2008
Jaarverslag van Cultuurnetwerk Nederland in de vorm van een kwaliteitsrapportage waarin de kenniscyclus en activiteiten in 2007-2008 worden beschreven vanuit vijf aandachtsgebieden.
Meer info   Download

Nieuwe Amsterdammers leren van Stad en Taal (2009)
tijdschrift Cultuur+Educatie 25 (uitverkocht)
Nieuwe Amsterdammers leren van Stad en Taal
Kunst en voorwerpen lokken uit tot praten over wat je ziet en herkent. Dat is de gedachte achter speciale museumprogramma’s voor inburgeraars. Deze publicatie beschrijft de opbrengsten en ervaringen van het Amsterdamse project Stad en Taal.
Meer info   Download

Verslag Dag van de Cultuureducatie 2009, Musis Sacrum Arnhem (2009)
Cultuureducatie voor het speciaal onderwijs
Verslag Dag van de Cultuureducatie 2009, Musis Sacrum Arnhem
De vijfde Dag van de Cultuureducatie ging over cultuureducatie voor het speciaal onderwijs. Er waren presentaties en workshops over passend aanbod voor leerlingen met speciale behoeften, hun mogelijkheden en beperkingen en het belang van maatwerk.
Download

Kunst Lokaal: kunsteducatie in, om en buiten de school (2009)
Over de wijze waarop twee Brabantse centra voor de kunsten in
een pilotproject samenwerken met onderwijs, amateurveld, culturele
instellingen, buitenschoolse opvang en welzijnsorganisaties
Kunst Lokaal: kunsteducatie in, om en buiten de school
Dit eindrapport beschrijft de bevindingen van de monitoring door Cultuurnetwerk Nederland van twee pilotprojecten bij Brabantse centra voor de kunsten in opdracht van BisK/CVA (medio 2009 gefuseerd in Kunstbalie).
Meer info   Download

ANOVA tabellen (2009)
Bijlage bij Cultuur + Educatie 24
ANOVA tabellen
Meer info   Download

Analyse Cultuurconferentie Borger-Odoorn (2009)
cultuureducatie, amateurkunst, kunsteducatie en cultureel erfgoed
Analyse Cultuurconferentie Borger-Odoorn
Op 18 mei 2009 organiseerde de gemeente Borger-Odoorn in samenwerking met Cultuurnetwerk een lokale Cultuurconferentie. Alle betrokkenen in de gemeente konden hier input geven voor de nieuwe cultuurnota. Cultuurnetwerk maakte een analyse.
Meer info   Download

Kunsteducatie voor mensen met een beperking (2009)
Verslag conferentie 26 maart 2009, SKVR Rotterdam
Kunsteducatie voor mensen met een beperking
Verslag van de conferentie in het kader van Gent VI, een uitwisseling tussen de Nederlandse centra voor de kunsten en het Vlaamse Deeltijd Kunstonderwijs.
Meer info   Download

SEE, I SEE WHY! – CICY (2009)
Cultuureducatie op Europees niveau
SEE, I SEE WHY! – CICY
Kernthema tijdens de Europese conferentie SEE, I SEE WHY (Brussel, 12 en 13 maart 2009) was: Cultural education, Innovation, Creativity and Youth (CICY). In een begeleidende publicatie wordt het kernthema nader belicht.
Meer info  

BisK en de doelgroep Voortgezet Onderwijs (2008)
Functies en taken ondersteunende netwerkinstelling voor de kunsten
BisK en de doelgroep Voortgezet Onderwijs
In opdracht van BisK maakte Cultuurnetwerk Nederland een inventarisatie van de mogelijke functies van provinciale ondersteunende netwerkinstellingen voor het voortgezet onderwijs. De bevindingen vormden de opmaat voor een studiedag voor BisK.
Meer info   Download

Culturele instellingen, brede scholen, overheden (2008)
Waaier met tips & tricks over cultuureducatie en de brede school 2008
Culturele instellingen, brede scholen, overheden
Tijdens Koers Cultuureducatie PO is een aantal tips & tricks verzameld over de praktijk van cultuureducatie in brede scholen; van heel praktisch tot meer beleidsmatig. In de gratis waaier zijn verwijzingen opgenomen naar publicaties en websites.
Download

Museumeducatie in de praktijk (2008)
Trendrapport museumeducatie 2007
Museumeducatie in de praktijk
Onderzoeksrapport - op grond van literatuurstudie, interviews en landelijke enquêtes - naar de ontwikkelingen van museumeducatie in de Nederlandse musea in de periode 1997-2007.
Meer info     ( € 15,00) 

Verslag Dag van de Cultuureducatie 2008, Musis Sacrum Arnhem (2008)
Cultuureducatie voor peuters en kleuters
Verslag Dag van de Cultuureducatie 2008, Musis Sacrum Arnhem
Op 10 juni stond Arnhem in het teken van cultuureducatie voor peuters en kleuters. Luk Depondt, Annemieke Huisingh en Pieter Mols verzorgden interessante keynotes. Ook waren er tal van presentaties van succesvolle projecten voor jonge kinderen.
Download

Jaarverslag 2007 Cultuurnetwerk Nederland (2008)
Naast veel activiteiten, producten en diensten op het terrein van informatie, documentatie, advies en onderzoek, werkte Cultuurnetwerk Nederland aan het Activiteitenplan 2009-2012 en legde zich toe op het uitvoeren en versterken van haar netwerkfunctie.
Download

Activiteitenplan Cultuurnetwerk Nederland 2009-2012 (2008)
Publieksversie
In het Activiteitenplan beschrijft Cultuurnetwerk Nederland de plannen en activiteiten voor de periode 2009-2012.
Meer info   Download

Cultuureducatie in de brede school (2008)
Handreikingen en praktijkervaringen
Ter gelegenheid van de Culturele Onderwijs Tentoonstelling op 23 januari 2008 heeft Cultuurnetwerk Nederland een aantal toepasselijke uitgaven over de brede school en cultuureducatie samengebracht in deze publicatie.
Meer info   Download

Amateurkunst in de lage landen (2007)
tijdschrift Cultuur+Educatie 20 (uitverkocht)
Amateurkunst in de lage landen
De stand van zaken van de amateurkunst in Nederland en Vlaanderen, met bijdragen over beeldvorming, sociale binding, participatiecijfers en beoefenaarsprofielen, leeftijd en bepalende participatiefactoren.
Meer info   Download

Het leeftijdsprofiel van amateurs verder uitgediept (2007)
Bijlage bij Cultuur + Educatie 20
Download

Participatie in amateurkunst in Vlaanderen en Nederland vergeleken (2007)
Bijlage bij Cultuur + Educatie 20

 

Download

Verslag Dag van de Cultuureducatie 2007, Musis Sacrum Arnhem (2007)
Cultuureducatie in het beroepsonderwijs
Verslag Dag van de Cultuureducatie 2007, Musis Sacrum Arnhem
Het programma met boeiende keynotes van Wilma Sekrève, Elly Koene en Paul Bottelberghs, werd aangevuld met luister-, discussie- en belevingssessies. Zo konden deelnemers de dag naar eigen inzicht en interesse invullen.
Download

Amateurkunst in de toekomst (2007)
(uitverkocht)
Amateurkunst in de toekomst
Cultuurnetwerk Nederland inventariseerde de wensen en behoeften van amateurkunstverenigingen, bracht de mogelijke rollen van gemeenten, centra voor de kunsten en kenniscentra in kaart, en schetst vier toekomstbeelden voor de amateurkunstsector.
Meer info  

Amateurkunstverenigingen onder de loep  (2007)
Inventarisatie van vijf praktijksituaties en aanvullende analyses om te onderzoeken wat centra voor de kunsten, gemeenten en provinciale kenniscentra kunnen betekenen voor de amateurkunstsector.
Meer info   Download

Verslag studiedag Kunst in School en Vrije tijd (2007)
Verslag van de studiemiddag over het thema Kunst in School en Vrije tijd op 30 maart 2007. Deze vierde studiemiddag in de reeks voor wetenschappelijk geïnteresseerden werd georganiseerd door Stichting Lezen en Cultuurnetwerk Nederland.
Download

Jaarverslag 2006 Cultuurnetwerk Nederland (2007)
Kwaliteitsrapport Cultuurnetwerk Nederland 2005-2006
Jaarverslag 2006 Cultuurnetwerk Nederland
Jaarverslag van Cultuurnetwerk Nederland 2005-2006 in de vorm van een kwaliteitsrapportage over de activiteiten, producten en diensten, de bedrijfsmatigheid, de klantgerichtheid, het werkklimaat en de innovativiteit.
Download

Een rugzak gevuld met cultuur (2007)
Een rugzak gevuld met cultuur
Sinds 2001 krijgen pabo's financiële middelen om cultuureducatie in het curriculum vast te leggen. Welke ervaringen hebben zij opgedaan, wat is er gebeurd? En welke lessen zijn daaruit te trekken voor de toekomst?
Meer info   Download

Provinciaal cultuurbeleid 2005-2008 (2006)
Analyse van de provinciale cultuurnota's en het beleid van de provinciale ondersteuningsinstellingen over de periode 2005-2008. Aangevulde versie van de eerste publicatie van september 2005.
Download

Interculturaliteit en de noodzaak van de verbeelding (2006)
Verslag van een expertmeeting over ‘Interculturaliteit en de noodzaak tot verbeelding’. Deelnemers waren medewerkers van het Nederlandse project Cultuur en School van het ministerie van OCW en CANON-cultuurcel van het Vlaamse departement van Onderwijs.
Download

Verslag 'Koers cultuureducatie primair onderwijs' (2006)
Verslag bijeenkomst in Vredenburg Utrecht op 29 juni 2006
Verslag van een bijeenkomst met vertegenwoordigers uit onderwijs, cultuur en overheid over de toekomst van cultuureducatie in het primair onderwijs. Deskundigen en beleidsmakers gaven hun visie hierop aan de hand van drie recent verschenen rapportages.
Download

Verslag Dag van de Cultuureducatie 2006, Museon Den Haag (2006)
Kwaliteit van cultuureducatie
Verslag Dag van de Cultuureducatie 2006, Museon Den Haag
Het programma met boeiende keynotes van Kurt van Eeghem, Maria van der Hoeven en Anne Bamford, werd aangevuld met luister-, discussie- en belevingssessies. Zo konden deelnemers de dag naar eigen inzicht en interesse invullen.
Download

Financiering cultuureducatie in de BVE (2006)
Inventarisatie
Veel ROC’s ontvingen subsidie via de Regeling Cultuur en School, maar niet alle ROC’s vroegen subsidie aan. Cultuurnetwerk vroeg om de achterliggende redenen en ondervroeg vijf ROC's hoe zij hun culturele activiteiten financieren.
Download

De (nationale) culturele canon en het voortgezet onderwijs (2006)
Verslag van het debat op 1 december 2005 in Felix Meritis, Amsterdam
Verslag van het debat over de (nationale) culturele canon en het voortgezet onderwijs op 1 december 2005 in Felix Meritis in Amsterdam, georganiseerd door Cultuurnetwerk Nederland, Erfgoed Actueel en Stichting Lezen. Met foto's.
Meer info   Download

Verslag CultuureducatieBELEIDdag 1 (2005)
Verslag van de bijeenkomst die Cultuurnetwerk Nederland op 28 november 2005 organiseerde om beleidsambtenaren cultuur, onderwijs en welzijn te ondersteunen bij het ontwikkelen van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs.
Meer info   Download

Prestatieoverzichten provincies 2005 - 2008 (2005)
(Actieplan Cultuurbereik)
Samenvatting en vergelijking van de prestatieoverzichten 2005-2008 van alle provincies. Schematisch document van 6 pagina's.
Meer info   Download

Zes fondsen en cultuureducatieprojecten (2005)
Verslag van een onderzoek in opdracht van zes fondsen naar door hen toegekende cultuureducatieprojecten. Wat voor soort projecten betreft het, wat is de inhoud, de doelgroep en het doel, welke middelen zijn ingezet?
Meer info   Download

Blauwdruk : Nederlandse musea en social inclusion (2005)
Terugblik op het project Blauwdruk waarin vier Nederlandse musea drie jaar lang experimenteerden met het betrekken van nieuwe doelgroepen, en doelstellingen ontwikkelden met betrekking tot sociale cohesie.
Meer info   Download

Verslag 1e Dag van de cultuureducatie (2005)
Alles kids in cultuureducatie!
Verslag 1e Dag van de cultuureducatie
Krant in pdf-formaat met een terugblik op de succesvolle eerste Dag van de cultuureducatie. Met inleidingen en tips, verslagen van de zestien deelsessies en interviews met deelnemers.
Meer info   Download

Erfgoedonderwijs in onderwijsleersituaties (2005)
tijdschrift Cultuur+Educatie 12 (uitverkocht)
Erfgoedonderwijs in onderwijsleersituaties
Wat is erfgoededucatie? Welke inhoud wordt er in het onderwijs aan gegeven? Hoe verhoudt erfgoededucatie zich tot kunst- en cultuureducatie? Paul Holthuis en diverse andere deskundigen buigen zich over deze en andere vragen.
Meer info   Download

Museum zoekt verkering (2005)
Verslag van de expertmeeting over social inclusion, 14 april 2005, Zcala, Den Haag
Museum zoekt verkering
Vier musea experimenteerden enkele jaren in het Blauwdrukproject met het bereiken van nieuwe doelgroepen. Zij presenteerden hun ervaringen met social inclusion.
Meer info   Download

Effectonderzoek pilot Cultuur en School - Pabo's (2005)
Het pilotproject streeft naar een verbetering van cultuureducatie in het curriculum van de pabo's. Tijdens de eerste fase van de pilot is onderzocht of de beoogde doelen ook daadwerkelijk zijn bereikt en of dit merkbaar is bij studenten.
Meer info   Download

De cultuur van het verleiden (2004)
Cultuureducatie en cultuurbeleid in de bve 2002-2003
Onderzoek naar cultuureducatiebeleid van elf regionale opleidingscentra (ROC's) die subsidie ontvingen in het kader van de Regeling Cultuur en School voor de BVE-sector 2002-2003.
Meer info   Download

Rapportage Nulmeting (2004)
Regeling 'Versterking cultuureducatie in het primair onderwijs'
In 2004-2005 ontving een eerste groep scholen subsidie via de Regeling Versterking Cultuureducatie PO. Wat deden deze scholen aan cultuureducatie in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar? In opdracht van OCW voerde Cultuurnetwerk een nulmeting uit.
Meer info   Download

Culture and School / La Culture et l'École (2004)
Report European Conference / Rapport de la Conférence Européenne
Report of the European conference (The Hague, The Netherlands, September 2004). Objective of the conference was to gain insight into arts and heritage education curricula across Europe, and to develop European indicators for arts and heritage education.
Meer info   Download

Netwerken primair onderwijs (2004)
Een inventarisatie van cultuureducatieve netwerken in Nederland
Een inventarisatie van formele en informele netwerken voor cultuureducatie in het primair onderwijs. Hoe kunnen deze netwerken effectief ingezet worden voor de Regeling Versterking Cultuureducatie in het Primair Onderwijs?
Download

Cultuur aan de basis (2004)
Drie jaar Cultuur en School - Pabo's
Cultuur aan de basis
Terugblik en toekomstblik op het pilotproject Cultuur en School - Pabo's, waarin op verschillende manieren is gewerkt aan de structurele verankering van cultuureducatie in de opleidingen voor leerkrachten primair onderwijs.
Meer info   Download

Culture and School / La Culture et l'École (2004)
A survey of politics for arts and heritage education across the European Union
Preparatory texts for a meeting of experts in the area of arts and heritage education in the European Union member states. The conference took place in The Hague, September 2004.
Meer info   Download

Ontbijten met de directeur (2004)
educatiebeleid voor Museum de Fundatie Zwolle
Behoefteonderzoek naar wensen van jongeren, onderwijsinstellingen en culturele organisaties in Zwolle en omgeving in opdracht van Museum de Fundatie te Zwolle. De Fundatie wil het educatiebeleid hierop afstemmen.
Meer info   Download

Cultuurdeelname en cultuurbeleving van jongeren (2004)
Een literatuurstudie
Literatuurstudienaar de (buitenschoolse) culturele interesses van jongeren van 12 tot 25 jaar, uitgevoerd door Cultuurnetwerk Nederland in opdracht van de provincie Gelderland.
Meer info   Download

Onderzoek naar cultuurbonnen in de pabo (2004)
Onderzoek naar cultuurbonnen in de pabo
Na de toekenning van CKV-bonnen aan studenten van de lerarenopleidingen po, is een onderzoek naar de effecten gedaan: hoe zijn de bonnen ingebed in de organisatie en het curriculum van de pabo en welke invloed had dit op de culturele activiteiten?
Download

Cultuureducatie in gemeenten (2004)
Een studie naar samenwerkingsverbanden in zes gemeenten
Werken organisaties die zich met cultuureducatie bezig houden samen, en zo ja, hoe? Cultuurnetwerk onderzocht dit in zes gemeenten. Een conclusie: de bibliotheek, vervolgens het centrum voor de kunsten en de gemeente blijken de belangrijkste partners.
Meer info   Download

Instrumentaal onderwijs voor het primair onderwijs (2004)
Inventarisatie van het instrumentaal aanbod van muziekscholen voor het primair onderwijs. Gepeild is ook of muziekscholen interesse hebben voor het opzetten van regionale samenwerkingsprojecten gericht op jonge kinderen binnen het primair onderwijs.
Download

Beleidsplan Cultuurnetwerk Nederland 2005-2008 : samenvatting (2004)
In Cultuureducatie-op-maat: Plan voor vier jaar beschrijft Cultuurnetwerk Nederland zijn voornemens voor de periode 2005-2008. Dit uitgebreide beleidsplan is in bijgaand document samengevat op hoofdlijnen en accenten.
Download

CKV-bonnen voor de basisvorming: een stimulans voor cultuurbeleid? (2003)
Rapportage deel B: evaluatie beleid eerste uitvoeringsjaar
De rapportage geeft inzicht in de inzet van CKV-bonnen voor de basisvorming en het cultuurbeleid dat daarmee gepaard gaat. Het onderzoek is uitgevoerd door Cultuurnetwerk Nederland in opdracht van het ministerie van OCW.
Meer info   Download

Weer CKV-bonnen! (2003)
Rapportage deel C: analyse van aanvragen CKV-bonnen basisvorming 2002/2003
Voor het schooljaar 2002-2003 zijn er 997 aanvragen voor CKV-bonnen voor de basisvorming binnengekomen. In dit rapport worden de gegevens die voortkomen uit de aanvragen geanalyseerd.
Download

CKV-vmbo: de (on)mogelijkheden voor culturele organisaties (2003)
Verslag van zes bijeenkomsten over CKV-vmbo in april 2003
In april 2003 zijn zes bijeenkomsten gehouden voor medewerkers van culturele instellingen met als doel hen te informeren over de ervaringen van docenten, schoolleiders, consulenten en culturele instellingen met proefprojecten CKV-vmbo.
Meer info   Download

Buitenschoolse kunstonderwijs in Vlaanderen en Nederland (2003)
Verslag symposia 27 maart en 27 november 2002/Gent 5 akkoord
Vergelijking van de Vlaamse en Nederlandse systemen voor buitenschools kunstonderwijs, uitgevoerd in het kader van het Gent 5 akkoord, een samenwerking tussen de Vlaamse en Nederlandse Onderwijsdepartementen. Met lezingen en verslagen van twee symposia.
Meer info   Download

Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren (2003)
Een vergelijking van de culturele betrokkenheid van allochtone en autochtone jongeren op basis van het AVO 1999 en het CKV Volgproject
Wilko van Iperen (Vakgroep Sociologie Universiteit Utrecht) onderzocht de culturele betrokkenheid van allochtone en autochtone jongeren aan de hand van de data uit het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek 1999 en uit het CKV Volgproject.
Meer info   Download

Verslag expertmeeting onderzoek cultuureducatie (2003)
over een kwarteeuw onderzoek naar kunst- en cultuureducatie
Verslag van discussiebijeenkomst onder experts naar aanleiding van het rapport Een kwarteeuw onderzoek naar kunst- en cultuureducatie in Nederland (Cultuurnetwerk Nederland 2002).
Download

Momentopname 2001 CKV1-Volgproject (2002)
tijdschrift Cultuur+Educatie 3 (uitverkocht)
Momentopname 2001 CKV1-Volgproject
Tweede van drie rapportages van het CKV1-Volgproject over de praktische invulling en uitwerking van CKV.
Met de ervaringen van docenten en leerlingen, het gebruik van de CKV-bonnen en de uitwerking op cultuurparticipatie.
Meer info   Download

Studie cultuurbonnen in de basisvorming (2002)
Rapportage deel A: formatieve evaluatie 2000/2001
Scholen kunnen zelf bepalen hoe zij het budget voor de cultuurbonnen willen inzetten. Bij de aanvraag moest wel in het kort het cultuurbeleid van de school en de tijdsinzet voor coördinatie worden aangegeven. Die gegevens zijn gebruikt voor dit onderzoek
Download

Conference Results A Must or a-Muse (2002)
Arts and Culture in Education
Report of the conference A Must or a-Muse (Rotterdam, the Netherlands, September 2001). Objective of the conference was to compare on an international level the content and position of arts and cultural education in European secondary education.
Meer info   Download

De rol van cultuureducatie bij het bevorderen van culturele diversiteit in het primair onderwijs (2002)
Is het cultuuraanbod (en de afname) cultureel diverser geworden, wat zijn de behoeften van de docenten op dit gebied en sluit het aanbod van de bemiddelaars hier op aan? Cultuurnetwerk onderzocht de situatie en behoefte in het basisonderwijs.
Meer info   Download

De Hollandse Schoolkunst (2002)
(uitverkocht)
Oratie van Folkert Haanstra als hoogleraar cultuureducatie en cultuurparticipatie aan de universiteit Utrecht. Hij constateert dat de praktijk van kunsteducatie in het onderwijs leidt tot een 'schoolkunst' die daarbuiten weinig betekenis heeft.
Meer info   Download

Inventarisatie methodische en didactische modellen CKV2 (2001)
in de docentenopleiding van het kunstvakonderwijs
Inventarisatie van de toenmalige (voorjaar 2001) gebruikte modellen voor het schoolvak CKV2, resulterend in enkele modellen die als basis kunnen dienen voor gebruik binnen de docentenopleidingen en nascholingsprogramma's. [in opdracht van Hanzehogeschool
Download

Momentopname 2000 CKV1 Volgproject (2001)
tijdschrift Cultuur+Educatie 2 (uitverkocht)
Momentopname 2000 CKV1 Volgproject
Eerste van een serie rapportages in een langlopend onderzoek naar de ervaringen met CKV1. Dit deel behandelt het schooljaar 1999-2000. Latere rapportages zijn Momentopname 2001 en Momentopnames CKV1, eindrapportage.
Meer info   Download

Project Kunst (2001)
[niet meer beschikbaar]
Driedelig educatief project voor de brugklas in Purmerend. Een uitgebreid verslag en evaluatie


Verslag studiedag Sociale Cohesie (2001)
Verslag van de studiedag over sociale cohesie en cultuureducatie, juni 2001
Download

Raamleerplan Popmuziek (2001)
voor instrumentaal en vocaal onderwijs
Download

Algemeen Raamleerplan Muziek (2001)
In de beleidsperiode 1997-2000 verzocht de Vereniging van Centra voor de Kunsten (VKV) het toenmalige LOKV om onderzoek te doen naar draagvlak voor een landelijk raamleerplan voor het muziekonderwijs. Een Algemeen Raamleerplan Muziek was het resultaat.
Meer info   Download

Vouchers voor de basisvorming (2000)
Onderzoek in opdracht van OCW, met als centrale vragen: Hoe besteden scholen in de basisvorming aandacht aan cultuureducatie? Hoeveel aandacht is er voor receptieve culturele activiteiten? Waaruit bestaat het budget voor cultuureducatieve activiteiten?
Download

Inventarisatieonderzoek Cultuur en school  (1998)
In 3 delen
In opdracht van het Ministerie van OCW voerde het LOKV in samenwerking met het SCO-Kohnstamm Instituut en Bert de Groot B.vV. een inventariserend onderzoek uit naar het project Cultuur en School. Het onderzoek bestond uit drie delen.
Meer info